Online prøver i Teams - studerende/kursister

Vejledning til studerende og kursister: Mundtlige online prøver med brug af TEAMS

Denne vejledning indeholder oplysninger omkring:

 • Brug af Teams til online mundtlige prøver
 • De formelle rammer omkring online mundtlige prøver

Deltag i online prøver via Microsoft Teams

Prøven er oprettet således, at der ikke er andre end de inviterede, som kan deltage i mødet.

Du skal huske på, at det ikke er tilladt at optage hverken lyd eller video af en online eksamen.

Når din underviser indkalder til en online prøve, vil du i din mail modtage en invitation til denne prøve som et Teams-møde. Når du skal deltage i prøven, skal du åbne denne indkaldelse.

OBS! Hvis du har accepteret invitationen, vil den evt. blot ligge i din kalender, som en almindelig kalenderaftale  og så er det den, du kan åbne.

1. Her skal du vælge ”Deltag i Microsoft Teams-møde”  se dette eksempel:

2. Vælg ”Deltag fra web i stedet” (medmindre du har downloadet desktopudgaven af Teams til din PC, så starter den automatisk i denne)

3. Tillad at Microsoft Teams vil anvende dit kamera og din mikrofon:

4. Du kommer nu ind og kan skrive dit navn og trykke ”Deltag nu”.

Under selve prøven har deltagerne adgang til disse funktioner:

 1. Varighed af mødet
 2. Start/stop video
 3. Slå mikrofon fra/til
 4. Del skærmindhold - kan anvendes, hvis en studerende vil understøtte en fremlæggelse med f.eks. PowerPoint
 5. Flere funktioner (fx slør baggrund)
 6. Chat
 7. Deltagere
 8. Læg på  afslutter Teams-mødet

OBS! Det er centralt i forhold til prøver, at disse ikke må optages, skulle den studerende komme til at trykke på start optagelse under ”flere funktioner” så vil der dukke en rød plet op ved siden af mødets varighed.

Sker dette skal du bede den studerende stoppe optagelsen, før prøven kan fortsætte. 

Problemer?

Opstår der problemer, kan du kontakte Absalon Helpdesk ved at:

 1. Den studerende ringer til underviser pr. telefon (nummeret står i mdeindkaldelsen)
 2. Ringe til 7248 1111 mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00
 3. Sende en mail til [email protected]

Formelle rammer for online mundtlige prøver

Som udgangspunkt er reglerne de samme, uanset om en prøve afholdes via Teams, Zoom eller som en mundtlig prøve med fremmøde på Absalon. Dog er der nogle forskelle og særlige opmærksomhedspunkter, når prøven afholdes online.

Inden prøven

For at prøven kan gennemføres tilfredsstillende, skal eksaminator og censor både kunne se og høre den studerende. Den studerende er selv ansvarlig for at have sit udstyr i orden, således at prøven kan gennemføres. Vi anbefaler derfor, at den studerende tester sit udstyr inden prøven.

Det er vigtigt, at den studerende noterer eksaminators telefonnummer hvis teknikken skulle fejle.

Vi anbefaler også, at den studerende sender en evt. Power Point-præsentation el.lign. som backup pr. mail til eksaminator og censor forud for prøven.

Det sikres, at eventuel Power point præsentation kan ses af alle parter, og at bedømmerne kan se præsentationen og den studerende simultant.

Den studerendes identitet bekræftes ved fremvisning af studiekort eller anden form for anerkendt billedidentifikation til webkameraet.

Din prøve er ikke offentlig

Almindeligvis er mundtlige prøver offentlige, hvilket betyder, at den studerendenormalt må invitere venner eller andre med ind og overvære prøven. For at undgå mistanke om snyd, fraviges dette ved online prøver. Under prøven må der derfor ikke være andre til stede i lokalet, hvor den studerende sidder. Den studerende må forvente at kunne blive bedt om at vise lokalet frem, således at censor og eksaminator kan kontrollere dette.

Optagelse af prøven

Den studerende må ikke foretage lyd- og/eller billedoptagelse af prøven eller tilbagemeldingen i forbindelse med bedømmelsen. Hvis der opstår mistanke om, at den studerende optager prøven, vil prøven blive afbrudt, og den studerende vil have brugt et prøveforsg. Den studerende vil endvidere få en advarsel om bortvisning fra Absalon i gentagelsestilfælde.

Mistanke om snyd

Hvis der under prøven opstår mistanke om snyd. F.eks. hvis den studerende kommunikerer mundtligt eller skriftligt med andre under prøven, vil prøven blive afbrudt, og den studerende vil have brugt et prøveforsøg.

Under skræpende omstændigheder kan den studerende bortvises fra Absalon i en kortere eller længere periode. Afbrydes prøven af denne grund, har den studerende brugt et prøveforsøg.

Efter prøven

Efter prøven og i forbindelse med voteringen forlader bedømmerne det digitale mødelokale. Bedømmerne gennemfører votering enten fysisk i et andet rum eller på telefon.

Bedømmerne går efter voteringen tilbage til det digitale møderum og meddeler den/de studerende en karakter.

Det anbefales, at eksaminator ved afslutningen af prøven  forud for votering  afstemmer med den studerende, at prøven teknisk er forløbet tilfredsstillende (altså spørger ind til, om prøven teknisk set er forløbet uden problemer for den studerende). Eksaminator skriver ind i sine noter, at der er spurgt ind til dette, og hvad den studerende har svaret.

Håndtering af tekniske udfordringer under prøven

Hvis der under prøven opstår tekniske problemer, som skyldes udfordringer med lydkvaliteten og behov for mange gentagelser  kan der tillægges tid ud fra en konkret vurdering. Som en nødløsning kan der etableres en telefonforbindelse parallelt med det digitale møderum. Denne vurdering foretages af eksaminator og censor.

Hvis der opstår tekniske problemer undervejs i  prøven, således at prøven ikke kan fortsætte, skal den studerende kontakte eksaminator pr. telefon.

Det er som udgangspunkt den studerendes ansvar at have sit udstyr i orden, således, at den online prøve kan gennemføres tilfredsstillende. Hvis prøven ikke kan gennemføres på grund af den studerendes udstyr eller internetforbindelse, vil det som udgangspunkt tælle som et brugt prøveforsøg, medmindre eksaminator og censor vurderer, at det ikke er den studerendes skyld.

Hvis prøven ikke kan gennemføres som følge af andre tekniske problemer som f.eks. strømafbrydelser, netværksudfald i hele regionen m.v., annulleres prøven, og det tæller ikke som et prøveforsøg.